Skalahus
Person i brannuniform som spyler vann.

Har du kunnskap om brannprosjektering?

Brannprosjektering handler først og fremst om sikring av liv og helse og å redusere materielle tap, og er derfor et svært viktig tema som gjelder for alle som jobber med prosjektering i boligbransjen.

– Som småhusbygger jobber vi stort sett med byggverk i brannklasse 1 og risikoklasse 4, forteller Teknisk direktør for Skalahus sitt hovedkontor på Hamar, Lene Vedal Moore. Denne typen boliger plasseres oftest i tiltaksklasse 1 og den branntekniske prosjekteringen følger preaksepterte ytelser fastsatt i veiledningen til byggteknisk forskrift, uten fravik. Dette omtales gjerne som forenklet prosjektering, forteller hun.

Trygge, utprøvde løsninger

Som dokumentasjon brukes i stor grad norske standarder og anvisninger fra SINTEF Byggforsk. En rekke byggevareprodusenter har også tekniske godkjenninger på branntekniske løsninger for sine produkter. – Brann er ikke noe man tar lett på, og vi har hatt et stort fokus på å tilknytte oss kompetanse innen brannsikkerhet, forteller Lene. – I tillegg til å ha egen utdannet branningeniør på huset, har alle som jobber med prosjektering hos oss kompetanse innen brann. Branningeniørens primæroppgave er å stille de kritiske spørsmålene som sørger for at alt alltid er dokumentert og gjort rede for. Hun er også bindeleddet mellom oss og eventuelle eksterne samarbeidspartnere som tar over i de tilfellene som krever ytterligere kompetanse enn det vi besitter selv, forteller Lene.

Tenk brannprosjektering tidlig i prosessen

Det er viktig å ha fokus på brannprosjektering tidlig i prosessen ettersom det kan ha mye å si for utforming av tomteområder, avstand mellom bygninger, rømningsmuligheter og tilrettelegging for brannslukking. – Ellers kan du risikere en lite effektiv prosess både når det gjelder gjennomføring, byggetid og kostnad, forteller Marte Kleiven, leder arkitektur.

Eksempler på krav og tiltak

Avstandskrav til nabobebyggelse er generelt 8 meter og all bebyggelse som ikke oppfyller dette må brannsikres etter spesifikke krav. Ved prosjektering av flermannsboliger er det viktig med god brannsikring mellom enhetene, og når det gjelder krav til garasjer spiller størrelse og avstand til egen og andres boenhet inn som avgjørende faktorer.

Brannprosjektering på prosjektbygg

Stadig mer fortetning betyr at vi har mindre avtrykk å bygge på. Dermed er prosjektbygging mer og mer aktuelt.

– Brannprosjektering for prosjektboliger er ikke nødvendigvis annerledes enn på eneboliger, men man må se enhetene i en større sammenheng og spesielle vurderinger må gjøres på et felt der bygningene står tettere enn 8 meter. Et samlet boligfelt på 1200 m² bruttoareal pr. etasje eller mer må ha et fulldekkende brannalarmanlegg. Og dersom boligfeltet er på over 1800 m² bruttoareal pr. etasje må du ha sprinkleranlegg, forteller Marte. En løsning på et prosjekt som består av mange bygg på et stort område, er å bryte opp delfeltene med 8 meter mellom delfeltene. – Dette er en vurdering fra felt til felt, forteller Marte.

Dyrebare minutter

Grunnregelen til brannprosjektering er at dersom en brann skulle oppstå, skal man ha et visst antall minutter på å komme seg ut før bygningen kollapser. Innunder dette kravet ligger både de byggtekniske løsningene i boligen, rømningsforhold samt skreddersydde varslingsløsninger. – Vi leverer og setter opp seriekoblede røykvarslere, alternativt heldekkende brannalarmanlegg, som en del av husleveransen. Hovedregelen for enebolig er minimum én røykvarsler per etasje, men her må vi vurdere planløsningen da dette vil spille inn på antallet, forteller Marte.

God dokumentasjon

For hver overleverte Skalahus-bolig foreligger brannteknisk vurdering og brannplaner av bygningen som utgjør tiltakets brannkonsept. De tekniske løsningene er dokumentert via standard detaljer i byggesystemet som igjen er utarbeidet fra preaksepterte løsninger.

Skalahus sin lavblokk i tre en sommerdag. Bygget er på tre etasjer, har lys brun kledning, flatt tak og overbygde verandaer med sort spilerekkverk. Fellesareal med grønn plen og trær.